Deklaracja Dostępności dla strony internetowej pp6kasztankowe.pl

Publiczne Przedszkole nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola.

  • Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-09-03.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej – https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykuly/1306/raport-o-stanie-zapewniania-dostepnosci-podmiotu-publicznego

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawwiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Ilnicka, pp6@kedzierzynkozle.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (77) 4832325. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Aby dostać się do budynku należy pokonać furtkę a następnie drzwi wejściowe – otwierane ręcznie. Drzwi wejściowe przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. Sekretariat i gabinet dyrektora znajduje się na parterze. Przedszkole posiada domofon.

Budynek jest dwupoziomowy- brak windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Aby dostać się na piętro należy pokonać schody.

Placówka nie posiada parkingu. W odległości 20 m od przedszkola znajduje się parking osiedlowy z wydzielonym miejscem dla osoby niepełnosprawnej.

Do przedszkola można wejść z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.