ładowanie strony

Szanowny użytkowniku!

(przewiń w dół, aby zapoznać się z całością informacji)

Mając na uwadze, że 25 maja 2018r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znane szerzej pod nazwą GDPR (RODO) administrator serwisu internetowego https://pp6kasztankowe.pl/ którym jest
Publiczne Przedszkole nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu nazywane dalej Administratorem, dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 (Rozdział III)tego Rozporządzenia informuje niniejszym, że w obrębie serwisu stosuje następującą politykę prywatności :

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, jeżeli takowe występują w treści podstrony oraz za pomocą formularza logowania w celu uzyskania dostępu do zaplecza administracyjnego strony.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane są przechowywane przez czas niezbędny dla prawidłowego udostępniania informacji.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych firmie Usługi informatyczne Witold Joniak, ul. Sienkiewicza 3 47-253 Landzmierz NIP:749-121-63-73 REGON 530600669 - w celu obsługi systemu zarządzania treścią strony. Firma ta podpowierza przetwarzanie firmie Kylos Sp. z o. o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź, Oznaczenie sądu rejonowego:Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 947-196-00-52 Regon: 100635787 KRS: 0000496957 - w celu przechowywania danych na serwerach

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Do korzystania z serwisu wymagane jest zaakceptowanie tej polityki prywatności. Jeżeli jej nie akceptujesz opuść tę stronę. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się pisząc na adres pp6@kedzierzynkozle.pl
akceptuję politykę prywatności - przejdź do serwisu
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Dowóz dzieci na czas remontu

zobacz też:

Dowóz dzieci na czas remontu

Regulamin dowożenia i odwożenia dzieci

Publicznego Przedszkola Nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu

§1

Postanowienia ogólne

1.Na czas trwania remontu Przedszkola nr 6 Gmina Kędzierzyn- Koźle zapewnia dzieciom przedszkolnym bezpłatny transport i opiekę w czasie dowozu do budynku zastępczego.

2. Organizatorem dowozów wychowanków jest Urząd Miasta Kędzierzyn - Koźle.

3. Plan dowozu oraz listę dowożonych do przedszkola wychowanków ustala dyrektor przedszkola.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują:

 1. podczas trwania dojazdów – opiekunowie
 2. w innym czasie – organizator dowozów lub dyrektor przedszkola

§ 2

Obowiązki przewoźnika

1. Przewoźnik ma obowiązek zapewnić środek transportu w stanie technicznym sprawnym zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy o transporcie drogowym, stosownie do podpisanych umów.

2.Kierowca jest zobowiązany przestrzegać ustalonego harmonogramu dowozów.

3. Wyposażenie autobusu musi być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Przewoźnik ma obowiązek zapoznać opiekuna autobusu z rozmieszczeniem oraz obsługą wyjść awaryjnych, miejscem przechowywania apteczki pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz gaśnic.

5. W razie konieczności, w celu zapewnienia bezpieczeństwa na polecenie opiekuna kierowca zobowiązany jest do zatrzymania pojazdu w najbliższym miejscu, niezagrażającym bezpieczeństwu na drodze.

6. Kierowca autobusu w przypadku awarii lub wypadku zobowiązany jest podejmować współpracę z opiekunem, podjąć działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa wychowanków, a także do zminimalizowania strat materialnych.

7. Po przywiezieniu wychowanków do przedszkola kierowca sprawdza stan wyposażenia autobusu.

§ 3

Obowiązki opiekunów w autobusie

1. Opiekun jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wychowanków w trakcie wsiadania  i wysiadania ze środków transportu oraz w trakcie przejazdu.

2. W trakcie wykonywania czynności związanych z opieką ściśle współpracuje z kierowcą pojazdu w zakresie bezpiecznego przewozu.

3. Opiekun w trakcie wsiadania wychowanków, po zatrzymaniu się pojazdu otwiera przednie drzwi i wychodzi na zewnątrz.

4. Opiekun nadzoruje wsiadanie wychowanków służąc w razie potrzeby pomocą, przestrzegając zasady, że w pierwszej kolejności wsiadają wychowankowie młodsi.

5. Po wejściu wszystkich wychowanków do pojazdu opiekun sprawdza, czy wychowankowie zajęli miejsca siedzące .

6. Po zamknięciu drzwi pojazdu oraz sprawdzeniu, czy zamknięte są drzwi tylne, opiekun przekazuje sygnał kierowcy do kontynuowania jazdy.

7. W trakcie przejazdu opiekun na bieżąco kontroluje stan ładu i bezpieczeństwa w pojeździe podejmując skuteczna interwencję w razie jego naruszenia. W razie konieczności, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, opiekun ma prawo do podjęcia decyzji o zatrzymaniu pojazdu w celu przywrócenia bezpiecznych warunków jazdy.

8. W trakcie wysiadania wychowanków, po zatrzymaniu się pojazdu, opiekun otwiera przednie drzwi pojazdu i wychodząc na zewnątrz sprawdza, czy zachowane są warunki bezpiecznego wysiadania – a w szczególności czy poruszające się po drodze pojazdy nie stanowią zagrożenia dla wysiadających.

9. Opiekun nadzoruje wysiadanie wychowanków służąc im w razie potrzeby pomocą.

10.Po opuszczeniu środka transportu przez wychowanków, opiekun dokonuje przeglądu wnętrz pojazdu.

§ 4

 Obowiązki przedszkola

1.Miejscem zbiórki dzieci jest Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Kościuszki 44 Kędzierzyn-Koźle.

2. Dyrektor przedszkola wyznacza  nauczyciela i woźną oddziałową lub woźne do sprawowania opieki podczas dowozu i odwozu dzieci.

3.  Rodzice zobowiązani są do doprowadzenia w godzinach 6.30 – 7.20 dzieci do  Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu. Wyjazd o godzinie 7.30 z w/w punktu.

4. Nauczyciel sprawdza obecność przewożonych dzieci.

5. Za bezpieczeństwo dzieci w autobusie odpowiada opiekun.

6. Dzieci dowożone autobusem przedszkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekuna w autobusie.

1. Dzieciom podczas jazdy nie wolno:

a. wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna;

b. wstawać ze swoich miejsc, zaśmiecać pojazdu;

c. zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób;

7.Transport dzieci będzie się odbywał z zachowaniem sanitarnych środków ostrożności w czasie pandemii COVID-19. Każde dziecko ma obowiązek mieć założoną maseczkę ochronną. Dzieci podczas jazdy maja prawo i obowiązek siedzieć na wyznaczonym przez opiekuna miejscu.

8.Opiekun z dowozu odpowiada za doprowadzenie dzieci do przedszkola.

9. Nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania dzieci z zasadami zachowania podczas przyjazdów i odjazdów.

10. Po przywiezieniu dzieci do Przedszkola, mieszczącego się w Publicznej Szkole Podstawowej  Nr 6 ul. Stalmacha 20 Kędzierzyn-Koźle, opiekun przyprowadza dzieci do szatni i przekazuje nauczycielom do grup.

11.  O godz. 14.45  nauczyciel i  woźna oddziałowa  odpowiedzialna za dowóz odbiera dzieci od wychowawców poszczególnych grup.

12 Dzieci zostają odwiezione o godz. 15.00 do punktu zbiórki  ( Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Kościuszki 41 Kędzierzyn-Koźle ).

13. Odbiór dzieci przez rodziców lub prawnych opiekunów odbywa się do godziny 15.30.

14. Dyrektor przedszkola z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem pisemnie informuje Wydział Oświaty o planowych zmianach w terminach dowozów wychowanków związanych ze zmianami organizacji zajęć w przedszkolu.

15. W przypadku wyjątkowo trudnych warunków drogowych, zagrażających bezpieczeństwu uczestników dowozu, dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego może odwołać kurs.

 

§ 5

Obowiązki rodziców

1. Rodzic dziecka,  jest obowiązany do  przyprowadzenia i odbioru dziecka  wg. godzin wynikających z harmonogramu przewozów.

2. Rodzice biorą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i z punktu zbiórki (PSP Nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu)

3. Rodzice wychowanków dojeżdżających są informowani przez dyrektora przedszkola o rozkładzie jazdy autobusu, jak również o zmianach w tym rozkładzie.

§ 6

Przepisy końcowe

1. Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci dowożonych autobusem przedszkolnym mają obowiązek zapoznawania się z Regulaminem dowozu oraz innymi informacjami w sprawie organizacji dowozu.

2. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci dowożonych podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem dowozu – załącznik 1.

3. Zmiany w niniejszym regulaminie wprowadza dyrektor Przedszkola na wniosek organu prowadzącego lub rodziców/ prawnych opiekunów dowożonych dzieci

4. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności porządkowej za jego nieprzestrzeganie.