ładowanie strony

Szanowny użytkowniku!

(przewiń w dół, aby zapoznać się z całością informacji)

Mając na uwadze, że 25 maja 2018r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znane szerzej pod nazwą GDPR (RODO) administrator serwisu internetowego https://pp6kasztankowe.pl/ którym jest
Publiczne Przedszkole nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu nazywane dalej Administratorem, dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 (Rozdział III)tego Rozporządzenia informuje niniejszym, że w obrębie serwisu stosuje następującą politykę prywatności :

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, jeżeli takowe występują w treści podstrony oraz za pomocą formularza logowania w celu uzyskania dostępu do zaplecza administracyjnego strony.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane są przechowywane przez czas niezbędny dla prawidłowego udostępniania informacji.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych firmie Usługi informatyczne Witold Joniak, ul. Sienkiewicza 3 47-253 Landzmierz NIP:749-121-63-73 REGON 530600669 - w celu obsługi systemu zarządzania treścią strony. Firma ta podpowierza przetwarzanie firmie Kylos Sp. z o. o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź, Oznaczenie sądu rejonowego:Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 947-196-00-52 Regon: 100635787 KRS: 0000496957 - w celu przechowywania danych na serwerach

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Do korzystania z serwisu wymagane jest zaakceptowanie tej polityki prywatności. Jeżeli jej nie akceptujesz opuść tę stronę. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się pisząc na adres pp6@kedzierzynkozle.pl
akceptuję politykę prywatności - przejdź do serwisu
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Oświadczenie rodzica

Oświadczenie rodzica

Załącznik nr 2

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 6 W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU


1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19
obowiązujące w przedszkolu, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.
2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników,
opiekunów w przedszkolu i innych dzieci w przedszkolu  COVID-19.

3. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz z opiekunami i dyrekcją jak również ich rodzinami.

4. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do przedszkola, tym samym na narażenie na zakażenie COVID-19 jest po mojej stronie.

5. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem)
objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.

6. W czasie przyjęcia dziecka do przedszkola, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru,
kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.
7. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar,
kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały
kwarantannę.
8. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu do
przedszkola i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki.

9. Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek ani przedmiotów
z zewnątrz.

10. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego
dziecko nie będzie wychodziło na spacery podczas pobytu w przedszkolu.
11. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami dziecko zostaje przekazane opiekunowi przedszkola przy wejściu głównym. Po odbiór dziecka  będę oczekiwał na swoją kolej
na zewnątrz przed drzwiami. Podczas przekazywania dziecka do przedszkola będę zaopatrzony
w maseczkę ochronną  i rękawiczki.

12. W przypadku gdyby  mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe
zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od opiekunów przedszkola,
odebrania dziecka w trybie natychmiastowym

13. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję
Przedszkola.
14. Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi przez dyrekcję przedszkola w tym
informacjami na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów
wywieszonymi na terenie placówki dostępnymi dla Rodziców.

15. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych
w przypadku zarażenia COVID-19.

 

 

…………………………………..

Data i czytelny podpis rodzica