ładowanie strony

Szanowny użytkowniku!

(przewiń w dół, aby zapoznać się z całością informacji)

Mając na uwadze, że 25 maja 2018r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znane szerzej pod nazwą GDPR (RODO) administrator serwisu internetowego https://pp6kasztankowe.pl/ którym jest
Publiczne Przedszkole nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu nazywane dalej Administratorem, dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 (Rozdział III)tego Rozporządzenia informuje niniejszym, że w obrębie serwisu stosuje następującą politykę prywatności :

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, jeżeli takowe występują w treści podstrony oraz za pomocą formularza logowania w celu uzyskania dostępu do zaplecza administracyjnego strony.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane są przechowywane przez czas niezbędny dla prawidłowego udostępniania informacji.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych firmie Usługi informatyczne Witold Joniak, ul. Sienkiewicza 3 47-253 Landzmierz NIP:749-121-63-73 REGON 530600669 - w celu obsługi systemu zarządzania treścią strony. Firma ta podpowierza przetwarzanie firmie Kylos Sp. z o. o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź, Oznaczenie sądu rejonowego:Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 947-196-00-52 Regon: 100635787 KRS: 0000496957 - w celu przechowywania danych na serwerach

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Do korzystania z serwisu wymagane jest zaakceptowanie tej polityki prywatności. Jeżeli jej nie akceptujesz opuść tę stronę. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się pisząc na adres pp6@kedzierzynkozle.pl
akceptuję politykę prywatności - przejdź do serwisu
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Procedura bezpieczeństwa mająca na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 w trakcie prowadzonych zajęć w przedszkolu

Procedura bezpieczeństwa mająca na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 w trakcie prowadzonych zajęć w przedszkolu

Załącznik nr 1

do zarządzenia Dyrektora Nr 6/2020

z dnia 12.05.2020r

 

 

Procedura bezpieczeństwa

mającą na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkola w trakcie prowadzonych  w przedszkolu zajęć

 

Procedura została opracowana na podstawie wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia, Ministra Rodziny, pracy i Polityki Społecznej, Główny Inspektorat Sanitarny.

Zasady ogólne

 1. Uczestnikiem zajęć opiekuńczo-wychowawczych w czasie pandemii może zostać dziecko, którego oboje rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo uzyskują dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Jeżeli w domu dziecka przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, dziecko nie może przebywać w przedszkolu.
 2. Rodzic, który chciałby posłać dziecko do przedszkola musi powiadomić o tym dyrektora (tel. 774832325) z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, który przekaże szczegółowe informacje dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu.
 3. Przed przyjęciem dziecka do przedszkola rodzic jest zobowiązany do podpisania wniosku ( załącznik nr 1)  i oświadczenia (załącznik nr 2).
 4. Dla dzieci spełniających kryteria przyjęcia zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach 6.00-16.00.
 5. Sprawowanie opieki nad dziećmi będzie odbywało się zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i MEN

Obowiązki dyrektora

 

 1. Grupy powinny przebywać w wyznaczonych i stałych salach.
 2. Jeśli jest to możliwe, liczebność grup powinna być mniejsza niż jest to uregulowane w rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji publicznych szkół i przedszkoli.
 3. W miarę możliwości ograniczyć przebywanie w placówce osób z zewnątrz i zadbać o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami.
 4. Przy wejściu do przedszkola bezwzględnie umieścić płyn do dezynfekcji rąk i zobligować wszystkich dorosłych do korzystania z niego.
 5. O ile jest taka potrzeba, zaopatrzyć pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.
 6. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych —wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.
 7. Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejącego na terenie placówki placu zabaw.
 8. Zapewnić sprzęt i środki oraz monitorowanie prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 9. Przygotować procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i skutecznie poinstruować pracowników, jak należy je stosować.
 10. Pamiętać, że każde wprowadzane wymaganie, konieczne dla zachowania zdrowia, musi być przedstawione i wyjaśnione odbiorcom.
 11. Przeprowadzić spotkania z pracownikami i zwrócić uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych.
 12. Do placówki nie powinni przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy.
 13. W miarę możliwości nie angażować w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i innych pracowników powyżej 60 roku życia.
 14. W miarę możliwości unikać rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi.
 15. Wyznaczyć i przygotować pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (izolatorium).
 16. Umieścić w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 17. Przygotować w przedszkolu ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami.

Obowiązki nauczyciela

1. Wyjaśnić dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.

 1. Nie organizować wyjść poza teren placówki, np. spaceru.
 2. Usunąć z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki.
 3. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, powinno się je systematycznie dezynfekować.
 4. Wietrzyć salę, w której organizuje się zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
 5. Zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 6. Podczas trwania pandemii rezygnuje się z mycia zębów przez dzieci w placówce.
 7. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk są umieszczone w przedszkolu miejscach niedostępnych dla dzieci.
 8. Zorganizować pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji. Przypominać i dawać przykład.
 9. Unikaj organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

Obowiązki rodzica

 1. Rodzice, aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, muszą przekazać dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 2. Rodzice muszą zaopatrzyć swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do  i z przedszkola.
 3. Rodzice zobligowani są do przyprowadzenia do placówki dziecka zdrowego — bez objawów chorobowych tj. kaszel, kater, stan podgorączkowy.
 4. Rodzice zobowiązani są do zmierzenia temperatury dziecku przed przyprowadzeniem do placówki.
 5. Rodzice nie mogą posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 6. Rodzic nie wchodzi na teren placówki, przekazuje dziecko pod opiekę przy drzwiach wejściowych wyznaczonemu pracownikowi.
 7. Rodzice są zobligowani do wyjaśnienia dziecku powodów  zakazu zabierania do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 8. Rodzice regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny.
 9. Rodzice podkreślają, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą  z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 10. Rodzice zwracają uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania, czy kasłania.

Zasady przyprowadzania dzieci

 1. Codzienne weryfikowanie zdrowia dziecka - podpisanie świadczenia stanowiącego załącznik nr 2   do niniejszej procedury przez rodzica/opiekuna o aktualnym stanie zdrowia dziecka (dziecko nie miało gorączki  w nocy, nie kaszle, nie ma kataru, nie miało kontaktu z osobą chorą ani przebywającą na kwarantannie).
 2. Jeśli pracownicy przedszkola będą mieli podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać dzieci, nie zostanie przyjęte.
 3. Osoba przyprowadzająca dziecko nie może wykazywać żadnych objawów jakiejkolwiek infekcji dróg oddechowych.
 4. Konieczność posiadania maseczki na twarzy i rękawiczek przez rodziców/opiekunów prawnych przyprowadzających i odprowadzających dziecka z przedszkola, (dzieci do 4 roku życia nie muszą nosić maseczki).
 5. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach 6.00-8.00.
 6. Dyżurujący pracownik przedszkola w godzinach przyprowadzania dzieci  tj. 6.00-8.00, odbiera dziecko od rodzica, który nie wchodzi na teren placówki. Rodzic zabiera maseczkę i rękawiczki dziecka. Dyrektor, nauczyciel  lub opiekun ma prawo odmówić przyjęcie dziecka do placówki gdy wykazuje ono objawy chorobowe np. katar, kaszel, itp.

Zasady odbioru dziecka

 1. Odbieranie dzieci od godziny 14.30.
 2. Dzieci odbieramy przy wejściu głównym. Rodzice nie wchodzą do przedszkola. Wyznaczony pracownik ubiera dziecko i oddaje rodzicowi/opiekunowi, który czeka na zewnątrz. W razie kolejki przed wejściem należy zachować należytą odległość.
 3. Osoba odbierająca dziecko nie może wykazywać żadnych objawów jakiejkolwiek infekcji dróg oddechowych.
 4. Dziecko z przedszkola odbiera tylko rodzic/opiekun prawny lub pełnoletnie osoby upoważnione przez nich do odbioru dzieci.
 5. Konieczność posiadania maseczki na twarzy i rękawiczek przez rodziców/opiekunów odbierających dziecko z przedszkola.

 

 

Organizacja opieki w przedszkolu

 1. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali, która przynajmniej raz na godzinę będzie wietrzona.
 2. Do grupy przyporządkowani będą ci sami nauczyciele i pracownicy obsługi.
 3. Grupy dzieci nie powinny stykać się ze sobą. Mogą liczyć maksymalnie 8 dzieci uwzględniając powierzchnię poszczególnych sal, a w pewnych uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można ją powiększyć o nie więcej niż dwoje dzieci.
 4. Wyznacza się minimalną przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali, która nie może być mniejsza niż 4 m kw. na jedno dziecko i każdego opiekuna.
 5. Z sal zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można zdezynfekować.
 6. Dzieci nie przynoszą ze sobą do placówki żadnych przedmiotów, zabawek, własnego jedzenia   i  picia.
 7. Organizacja pracy grup powinna uniemożliwiać stykanie się dzieci (różna godzina rozpoczynania zajęć, wyjść na podwórko).
 8. Opiekunowie zachowują dystans społeczny miedzy sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m.
 9. Personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 10. W grupie przestrzegamy zasad higieny przy spożywaniu posiłków, określona jest maksymalna liczba dzieci (2) przy jednym stoliku.
 11. Dzieci maja zakaz samodzielnego korzystania z dystrybutorów wody, dzieciom wodę podaje opiekun.
 12. Rodzic przyprowadza dziecko osobiście przed drzwi wejściowe przedszkola, zachowując dystans społeczny wynoszący min. 2m, w odniesieniu do wszystkich osób przebywających przed placówką.
 13. W placówce nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i pracowników. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 14. Przy wejściu i w sali zajęć znajdować się będzie płyn do dezynfekcji dla personelu przedszkola.
 15. Dziecko pod nadzorem opiekuna korzysta z toalety, który po każdej  czynności higienicznej dziecka w toalecie dezynfekuje to miejsce (toaleta, klamki, umywalka, kran etc.)
 16. Do przedszkola może uczęszczać tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Przy przyjęciu dziecka codziennie będzie badana temperatura w obecności rodzica.
 17. Dziecku należy przypomnieć podstawowe zasady higieny takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.
 18. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola,
 19. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, osoby przebywające zachowują wszelkie środki ochrony i ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, zdrowe osoby).
 20. Pracownicy codziennie wypełniają ankietę dotyczącą aktualnego stanu zdrowia (załącznik nr 3).
 21. Ustalono sposób szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci w formie kontaktu telefonicznego 774832325  i e-mailowego pp6@kedzierzynkozle.pl .
 22. W przypadku przejawiania, manifestowania przez dziecko, niepokojących objawów chorobowych, zastosuje się odizolowanie dziecka z zachowaniem zalecanej odległości 2 m od innych osób  i natychmiast powiadamia się rodziców/ opiekunów  w celu pilnego odebrania dziecka z placówki.
 23. Jeżeli dziecko będzie wykazywało niepokojące objawy zostanie mu dokonany pomiar temperatury.
 24. Korzystanie z pobytu na świeżym powietrzu odbywać się będzie z zachowaniem zalecanych odległości od siebie oraz systemem zmianowości grup.
 25. Do zabawy przeznaczone będą przedmioty, które można dezynfekować.
 26. W placówce wprowadza się zakaz korzystania z piaskownicy.
 27. Nie będą organizowane wyjścia poza teren przedszkola.

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przed wejściem do budynku zostanie zapewnione skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zostanie umieszczona informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do budynku przedszkola.
 2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do budynku przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza po skorzystaniu z toalety.
 3. Rekomenduje się prowadzenie monitoringu codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych — poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników, łazienek (karty monitoringu stanowią załączniki 4,5,6,7,8,9)
 4. Rekomenduje się przeprowadzać dezynfekcję ściśle przestrzegając zalecenia producenta znajdujące się na opakowaniu, środka do dezynfekcji, przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażane na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 5. Personel  opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zostaną zaopatrzeni w indywidualne środki higieny osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos , a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka — adekwatnie do danej sytuacji ).
 6. Toalety będą dezynfekowane na bieżąco.

Wyżywienie dzieci w przedszkolu

 1. Dzieci nie przynoszą do przedszkola swojego jedzenia: napojów, owoców, słodyczy.
 2. Przy organizacji żywienia w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo zostaną wprowadzone zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, odległość stanowisk pracy, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni   i sprzętów.
 3. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 4. Korzystanie z posiłków odbywać się będzie, w salach, gdzie odbywają się zajęcia, przy zachowaniu rygoru sanitarnego: czyszczenie blatów stołów, poręczy i krzeseł Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum   60 oC lub będą wyparzane.

Zasady postępowania w razie zarażenia koronawirusem lub podejrzenia zarażenia  u dziecka.

 1. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem nauczyciel niezwłocznie odsuwa go od pozostałej grupy dzieci  i kieruje z wyznaczoną dorosłą osobą – pracownikiem obsługi do wyznaczonego miejsca izolacji  (izolatorium).
 2. Osoba przebywająca z dzieckiem w miejscu odizolowania zakłada mu maseczkę. Dorosły towarzyszący dziecku zakłada fartuch ochronny, przyłbicę, maseczkę ochronną, rękawiczki, w miarę możliwości unika kontaktu  bezpośredniego  z dzieckiem zachowując bezpieczną odległość.
 3. Dyrektor przedszkola powiadamia rodziców wychowanka o zaistniałej sytuacji i prosi o jak najszybszy odbiór dziecka.
 4. O każdym zachorowaniu lub jego podejrzeniu dyrektor przedszkola zawiadamia organ prowadzący, kuratorium oświaty, stację sanitarno-epidemiologiczną oraz rodziców pozostałych wychowanków. 
 5. Obszar w którym  przebywało dziecko, poddaje się  gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji.
 6. Dyrektor ustala i przygotowuje listę osób przebywających w tym samym czasie  w części/częściach Publicznego Przedszkola Nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i poleca stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt  z zakażonym.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu

 1. Do pracy w przedszkolu przychodzą jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Nie będą angażowani ( w miarę możliwości) w zajęcia opiekuńcze pracownicy i personel powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 3. Wyznaczona się pomieszczenie (izolatorium) wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący,   w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
 4. W przedszkolu obowiązuje procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem   i  zachorowania na COVID-19:

  1. Pracownicy przedszkola zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
  2. Na bieżąco monitoruje się informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronie gis.gov.pl a także obowiązujących  przepisów prawa.
  3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie on niezwłocznie odsunięty od pracy. Wstrzyma się przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomi się właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno- epidemiologiczną i zastosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
  4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
  5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
  6. Zostały przygotowane i umieszczone w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebne numery telefonów, w tym stacji sanitarno- epidemiologicznej, służb medycznych.
 5. Będzie sporządzana na bieżąco lista osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 6. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.