ładowanie strony

Szanowny użytkowniku!

(przewiń w dół, aby zapoznać się z całością informacji)

Mając na uwadze, że 25 maja 2018r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znane szerzej pod nazwą GDPR (RODO) administrator serwisu internetowego https://pp6kasztankowe.pl/ którym jest
Publiczne Przedszkole nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu nazywane dalej Administratorem, dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 (Rozdział III)tego Rozporządzenia informuje niniejszym, że w obrębie serwisu stosuje następującą politykę prywatności :

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, jeżeli takowe występują w treści podstrony oraz za pomocą formularza logowania w celu uzyskania dostępu do zaplecza administracyjnego strony.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane są przechowywane przez czas niezbędny dla prawidłowego udostępniania informacji.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych firmie Usługi informatyczne Witold Joniak, ul. Sienkiewicza 3 47-253 Landzmierz NIP:749-121-63-73 REGON 530600669 - w celu obsługi systemu zarządzania treścią strony. Firma ta podpowierza przetwarzanie firmie Kylos Sp. z o. o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź, Oznaczenie sądu rejonowego:Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 947-196-00-52 Regon: 100635787 KRS: 0000496957 - w celu przechowywania danych na serwerach

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Do korzystania z serwisu wymagane jest zaakceptowanie tej polityki prywatności. Jeżeli jej nie akceptujesz opuść tę stronę. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się pisząc na adres pp6@kedzierzynkozle.pl
akceptuję politykę prywatności - przejdź do serwisu
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Programy i projekty edukacyjne

Programy i projekty edukacyjne

Programy:

 

1. Program wychowania przedszkolnego "Dary F. Froebla - wspieranie niepowtarzalnej idywidualności dziecka" 
Alina Oriańska, Anna Szajda, Bożena Przybyszewska, Bożena Wojciechowska

 

 

Program uwzględnia założenia teoretyczne koncepcji Friedricha Froebla. Szczególny nacisk kładzie na aktywność zabawową w procesie poznawania przez dziecko świata. Zabawa, będąca wrodzoną potrzebą,  według niemieckiego pedagoga,jest główną formą aktywności dziecka i nie powinna być kierowana przez nauczyciela ani ograniczana, a bardzo dyskretnie i rozsądnie nadzorowana. Dzieci powinny czuć się bezpieczne fizycznie i psychicznie.Koncepcja aktywności oparta jest na działaniach dzieci w sali przedszkolnej,a także poza nią. Niezwykle ważną rolę stanowi kontakt z materiałami, których dostarcza  przyroda, zwanymi darami natury, bogactwami przyrody, darami ziemi oraz wykorzystanie materiałów dydaktycznych i pomocy edukacyjnych stworzonych przez dorosłego dla dziecka. Najważniejszą częścią programu Dar Zabawy są zabawy edukacyjne, których zadaniem jest podkreślenie wspólnoty dorosłych i dzieci oraz wykorzystanie do tych zabaw tzw. darów (inaczej zwanych podarkami),czyli przedmiotów, które w pełni służą rozwojowi dziecka.  Zajęcia dydaktyczne realizowane są pod postacią zajęć w Porannym kole i/lub Aktywności zabawowo – zadaniowej w grupach. Zajęcia w Porannym kole mają charakter edukacyjny.  W celu realizacji podstawy programowej i tym samym wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności dzieci w poszczególne dni realizowane są różne rodzaje treści dydaktycznych: aktywność językowa, artystyczna, matematyczna, przyrodnicza i ekologiczna, ruchowa, zdrowotna. Aktywność w grupach zabawowo – zadaniowych realizowana jest po zajęciach w  „Porannym kole”. Praca w grupach odbywa się w zorganizowanych kącikach: kąciku darów, kąciku twórczym, kąciku badawczym i kąciku gospodarczym (ogródek  i  kuchnia). Grupa pracuje w tym samym składzie przez cały tydzień. Działanie takie jest celowe i planowe, a jego zadaniem jest rozwijanie kompetencji społecznych dzieci i rozwijanie ich wiedzy społecznej. Praca w grupach odbywa się metodą stacyjną – grupy w ciągu kolejnych dni przechodzą do kolejnych kącików. Program   realizowany jest w grupie "Stokrotki " i "Wiewiórki".

 

 

2. Program języka angielskiego Język angielski - dziecięce okno na świat na podstawie MAC – I love Boo.

 

Cele programu:

- rozbudzanie świadomości językowej i wrażliwości kulturowej dzieci;

- wypracowanie językowego fundamentu do dalszej nauki – osłuchanie z językiem obcym,

- zaznajomienie dzieci ze słownictwem oraz popularnymi wyrażeniami w języku angielskim i jak najlepsze ich utrwalenie,

- przybliżenie dzieciom melodii i rytmu języka angielskiego,

- budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych,

- wspieranie dziecka jednocześnie w różnych obszarach: fizycznego, społecznego, emocjonalnego, poznawczego i komunikacyjnego.

Podczas zajęć dzieci śledzą przygody pociesznego stworka Boo oraz rodzeństwa dwojga elfów – Maxa i Lilly. Wszyscy troje mieszkają w bajkowym lesie, w którym spotykają ich zabawne i pouczające przygody. Kontekst programu nawiązuje do bliskich dziecku zjawisk, przedmiotów, jego najbliższego otoczenia, jednocześnie wprowadzając elementy baśniowe, co zachęca dzieci do aktywnego uczestnictwa w zajęciach i pełnego emocjonalnego zaangażowania.

 

 

3. Program wychowawczo - profilaktyczny ,,Rodzice i nauczyciele – wspólny kierunek działań dla dobra dziecka” 

   Przedszkole i rodzina to dwa środowiska, które w szczególny sposób oddziałują na dziecko. Skuteczność tego oddziaływania uwarunkowana jest wzajemnym i ścisłym współdziałaniem. Właściwa, pełna współpraca przedszkola z rodzicami powinna prowadzić do zintegrowania działań dydaktyczno – wychowawczych.

   Rodzice i nauczyciele powinni być dla siebie sprzymierzeńcami, którzy dążą do stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dla swoich dzieci i wychowanków. Współpraca nauczyciela i rodziców musi opierać się na wzajemnym szacunku, świadomości roli, jaką sprawuje rodzic nad swoim dzieckiem oraz roli nauczyciela, któremu je powierza. Obie strony muszą traktować siebie partnersko, podchodzić z zaufaniem i życzliwością.

   Rodzic powinien sobie uświadomić, że to on jest najważniejszą osobą w życiu dziecka a nauczyciel jedynie wspiera rodzica w prawidłowym rozwoju jego pociechy.

   Współpraca nauczyciela z rodzicami jest niezbędnym warunkiem powodzenia pracy dydaktyczno – wychowawczej. Od chwili przekroczenia przez dziecko progu przedszkola – cel pracy pedagogicznej przedszkola i cel rodziny powinien być wspólny. Z wychowawczego punktu widzenia jest pożądane, aby te dwa najważniejsze ogniwa działały wspólnie, wzajemnie się uzupełniając. Tylko wtedy istnieje szansa uformowania dobrego, mądrego i wrażliwego, młodego człowieka.

  Współpraca z rodzicami wynika z konieczności niesienia pomocy rodzinie w sprawowaniu funkcji wychowawczych oraz z potrzeby ujednolicenia kierunku wpływów przedszkola i domu.

   Głównym celem Programu Wychowawczego Przedszkola jest stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym , oraz czynienie wielorakich starań zmierzających do jednolitych oddziaływań wychowawczych pomiędzy domem rodzinnym a przedszkolem.

 

Cele szczegółowe:

• Organizowanie sytuacji pozwalających na poznanie możliwości własnych i innych ludzi.

• Umożliwianie dzieciom dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań.

• Stwarzanie okazji do podejmowania przez dzieci wyborów i zdawania sobie sprawy z konsekwencji.

• Zacieśnienie więzi z najbliższym otoczeniem społecznym – budowanie relacji: dziecko-nauczyciel-rodzic.

• Wdrażanie nawyków dbania o bezpieczeństwo własne i innych w aspekcie fizycznym i psychicznym

• Wdrażanie nawyków dbania o higienę osobistą i otoczenia

 

Projekty edukacyjne:

 

PROJEKT PRZYRODNICZY

Z WIZYTĄ W KRAINIE PRZYRODY”

 

Projekt realizowany w grupie dzieci 5,6 latków„Krasnale”

Publiczne Przedszkole nr 6 w Kędzierzynie- Koźlu rok szkolny 2019/2020

 

Projekt przyrodniczy „Z wizytą w Krainie Przyrody” jest skierowany do grupy pięcio i sześciu latków z grupy „Krasnale” w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu. Został opracowany zgodnie z założeniami Koncepcji Pracy Przedszkola w ramach której w roku szkolnym 2019/2020 rozwijamy kompetencje matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych.

Głównym celem jest zbliżenie dziecka do świata przyrody i poprzez poznawanie go, dostrzegania jego piękna, nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi.

 

,,Tańce śląskie”

    Projekt edukacyjny realizowany w grupie 5,6 latków ,,Pszczółki”. Wykorzystując naturalną ciekawość poznawczą dziecka, w celu kształtowania więzi emocjonalnej ze swoim regionem został napisany projekt edukacyjny ,,Tańce śląskie” dla dzieci w wieku przedszkolnym. Założeniem projektu jest ukazanie dzieciom bogactwa tkwiącego w kulturze, zwyczajach, pieśniach ludowych oraz tańcu. Treści zawarte w projekcie uwzględniają indywidualny charakter rozwoju każdego dziecka, jego zainteresowania oraz umiejętności. Celem projektu jest stworzenie dzieciom możliwości bezpośredniej obserwacji rękodzielnictwa folkloru ludowego, poznania historii i zabytków swojego miasta, oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach tanecznych w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca ,,Komes” w Kędzierzynie -Koźlu.

Celem głównym projektu jest:
• Kształtowanie tożsamości kulturowej dziecka poprzez stwarzanie warunków do poznawania historii, tradycji i sztuki ludowej własnego regionu a także:

 • poznanie tańców ludowych ze swojego regionu
  • budzenie potrzeby wiedzy o rodzinnym mieście
  • rozwijanie zainteresowań wybranymi zabytkami i dziełami sztuki
  • stwarzanie możliwości uczestnictwa w kulturze własnego regionu
  • wprowadzenie dzieci w świat tradycji ludowych, obyczajów,
  • poznanie ludzi kultywujących tradycję ludową oraz wytwory ich pracy.

 

 

W roku szkolnym 2018/2019 w grupie dzieci 6-letnich ,,Krasnale” realizowany jest projekt edukacyjny „Dziś przedszkole - jutro szkoła ” Celem projektu jest:

 • Zapoznanie dzieci ze środowiskiem szkolnym.

 • Rozładowanie lęków i obaw związanych z pójściem do szkoły.

 • Umożliwienie aktywnego udziału w życiu przedszkola i szkoły

 • Zdobywanie nowych doświadczeń i poznawanie sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 • Stworzenie możliwości poznania przez dzieci przedszkolne nowych, starszych kolegów oraz nauczycieli pracujących w szkole.

 • Ukazywanie dzieciom wzorów ucznia.

  

 

Projekt edukacyjny Zabawy z literkami”

Przygotowanie do nauki pisania i czytania z elementami Odimiennej Metody dr I. Majchrzak realizowanego w grupie 4 latków „Żabki” w roku szkolnym 2019/2020.

   Opanowanie przez dziecko umiejętności czytania to złożony proces. Wielu teoretyków poszukuje najlepszego rozwiązania. Skoro nie istnieje jedna metoda najlepsza dla wszystkich dzieci, optymalne jest połączenie i wykorzystanie elementów różnych metod, tak aby każde dziecko miało możliwość zdobycia umiejętności czytelniczych. Uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości uczniów, postanowiłam dokonać przeglądu dotychczas stosowanych koncepcji nauki czytania i wybrać z nich, moim zdaniem, najatrakcyjniejsze i najskuteczniejsze dla dzieci w wieku przedszkolnym. Stąd pomysł napisania programu rozwijającego wczesną naukę czytania pt.: „Zabawy literkami”. Projekt edukacyjny „Zabawy literkami” jest opisem działań zmierzających do wprowadzenia dziecka w świat pisma poprzez zabawę, wykorzystując jednocześnie charakterystyczną cechę dziecka: skupienie uwagi na samym sobie, oraz jego naturalną ruchliwość.

Cel główny projektu:

• wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym przez stymulacje językową i komunikacyjna, przygotowanie do podjęcia aktywności czytelniczej, kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

Cele szczegółowe projektu:

• Kształtowanie umiejętności formułowania i odczytywania różnego rodzaju komunikatów

• Doskonalenie rozwoju mowy

• Stymulacja procesów odpowiedzialnych za osiągnięcie gotowości do nauki czytania i pisania

• Rozwijanie dyspozycji psychofizycznych niezbędnych do nabycia umiejętności pisania

• Rozwijanie zdolności twórczych ,budowanie wiary we własne możliwości

• Stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nabywaniu i rozwijaniu umiejętności czytania

• Dostosowanie tempa nauki do indywidualnych możliwości dzieci

• Nauka czytania poprzez zabawę i twórcze działanie

• Bezstresowe wchodzenie w świat pisma

• Nabywanie poczucia własnej wartości

• Wzbogacanie zasobu słownictwa

• Wzbudzanie zainteresowania literaturą

• Nabywanie doświadczeń z zakresu posługiwania się różnymi narzędziami pisarskimi

• Podejmowanie działalności plastyczno- konstrukcyjnej.

 

Projekt edukacyjny ,,Cztery Pory Roku” realizowany w roku szkolnym 2019/2020 w grupie dzieci 4 letnich „Żabki”

Projekt edukacyjny ,,Cztery Pory Roku” skierowany jest dla dzieci 4- letnich i ich rodziców. Polega na spotkaniach cyklicznych w formie zabaw plastycznych razem z rodzicami. Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Poprzez rysunek i inne prace plastyczne poznajemy naszego wychowanka: jego emocje, rozwój intelektualny, zainteresowania. Ważne jest, aby zapewnić dziecku możliwość swobodnej i twórczej wypowiedzi. Podczas tworzenia dziecko doznaje silnych przeżyć. Wynikają one nie tylko z samego działania lecz także z możliwości wyrażenia środkami plastycznymi własnych myśli i uczuć, których dziecko nie byłoby w stanie opowiedzieć słowami.

Cel główny projektu: • Rozwijanie u dzieci uzdolnień i zainteresowań artystycznych oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne.

Cele szczegółowe projektu:

Dziecko:

• stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych

• rozwijanie wrażliwości zmysłowej, estetycznej

• kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie

• budzenie wiary we własne możliwości

• poznanie różnych środowisk przyrodniczych

• nabywanie pozytywnej postawy wobec świata roślin i zwierząt

• poszerzeniu wiedzy na temat zmian następujących w przyrodzie i życiu codziennym człowieka na skutek zamieniających się pór roku,

Rodzic:

• odczuwa radość i dumę z umiejętności prezentowanych przez dziecko;

• dostarcza dziecku możliwość obcowania z różnymi rodzajami sztuki;

• aktywnie uczestniczy w zaplanowanych zajęciach otwartych podsumowujących projekt edukacyjny