ładowanie strony

Szanowny użytkowniku!

(przewiń w dół, aby zapoznać się z całością informacji)

Mając na uwadze, że 25 maja 2018r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znane szerzej pod nazwą GDPR (RODO) administrator serwisu internetowego https://pp6kasztankowe.pl/ którym jest
Publiczne Przedszkole nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu nazywane dalej Administratorem, dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 (Rozdział III)tego Rozporządzenia informuje niniejszym, że w obrębie serwisu stosuje następującą politykę prywatności :

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, jeżeli takowe występują w treści podstrony oraz za pomocą formularza logowania w celu uzyskania dostępu do zaplecza administracyjnego strony.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane są przechowywane przez czas niezbędny dla prawidłowego udostępniania informacji.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych firmie Usługi informatyczne Witold Joniak, ul. Sienkiewicza 3 47-253 Landzmierz NIP:749-121-63-73 REGON 530600669 - w celu obsługi systemu zarządzania treścią strony. Firma ta podpowierza przetwarzanie firmie Kylos Sp. z o. o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź, Oznaczenie sądu rejonowego:Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 947-196-00-52 Regon: 100635787 KRS: 0000496957 - w celu przechowywania danych na serwerach

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Do korzystania z serwisu wymagane jest zaakceptowanie tej polityki prywatności. Jeżeli jej nie akceptujesz opuść tę stronę. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się pisząc na adres pp6@kedzierzynkozle.pl
akceptuję politykę prywatności - przejdź do serwisu
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia opiekuńcze

wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia opiekuńcze

Załącznik 1

………………………………………………           

( Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica)

 

……………………………………….………..

(adres zamieszkania)

…………………………………..……………

 

 

Dyrektor

Publicznego Przedszkola Nr 6

w Kędzierzynie-Koźlu

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE
 

 1. Imię i nazwisko dziecka …………………………………………..……………………...
 2. Data urodzenia dziecka: ………………………………………………………………….
 3. Aktualne numery telefonów rodziców:

Mama: …………………..…….………            Tata: …………………..……………….        

 1. Czas pobytu dziecka w przedszkolu:  od   godziny  …….. do  godziny ……….

Dziecko korzystać będzie z wyżywienia w zakresie:

 1. całodziennego wyżywienia tj. 3 posiłków,
 2. dwóch posiłków tj. śniadanie i obiad
 1. Miejsce pracy matki:……………………………………………………………………..

w załączeniu zaświadczenie z pracy.

 

Miejsce pracy ojca:………………………………………………………………………. w załączeniu zaświadczenie z pracy.

                           

Główne zasady pobytu dziecka w przedszkolu w czasie pandemii:

 1. W pierwszej kolejności z przedszkola mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. 
 2. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 3. Do przedszkola można przyprowadzić wyłącznie dziecko zdrowe - bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Dziecko z objawami chorobowymi (katar, stan podgorączkowy itp.)  nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki.
 4. Do przedszkola nie można przyprowadzić dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji domowej.
 5. Dzieci do przedszkola może przyprowadzać/odbierać tyko osoba zdrowa.
 6. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola niepotrzebnych rzeczy lub zabawek.
 7. Dziecko powyżej 4 roku życia w drodze do i z przedszkola winno być zaopatrzone
  w indywidualną ochronę  nosa i ust.
 8. Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci muszą zachować dystans społeczny
  w odniesieniu do pracowników przedszkola, jaki i innych dzieci oraz ich rodziców wynoszący minimum 2m.
 9. Rodzic winien regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny:  unikaniu dotykania oczu, nosa i ust,  częstym myciu rąk wodą z mydłem i nie podawaniu ręki na przywitanie.
 10.  Zajęcia prowadzone przez przedszkole  będą przede wszystkim zajęciami opiekuńczymi.
 11. Rodzic zobowiązuje się do odbierania telefonów z placówki w czasie pobytu dziecka
  w przedszkolu (przedszkole musi mieć możliwość szybkiego kontaktu z rodzicem w sprawach pilnych).
 12. Rodzic przekazuje do przedszkola pisemne upoważnienie do odbioru dziecka przez inną osobę w przypadku, gdy praca nie pozwala na osobisty pilny odbiór dziecka z placówki.
 13. Mimo zastosowania, zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego środków ostrożności oraz przestrzegania reżimu sanitarnego nie może wykluczyć ryzyka zachorowania na chorobę zakaźną, w tym COVID-19 w czasie pobytu dzieci
  w przedszkolu
  . Rodzic musi być świadomy ryzyka związanego
  z zapisaniem dziecka na zajęcia opiekuńcze podczas pandemii.
 14. W przypadku wystąpienia u dziecka symptomów choroby zakaźnej w czasie pobytu w przedszkolu, placówka zobligowana jest do zawiadomienia o tym fakcie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kędzierzynie-Koźlu. W tym celu przekazuje niezbędne dane osobowe dziecka.

Przyjmuję do wiadomości wymienione powyżej zasady pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym w okresie pandemii  i zobowiązuję się ich przestrzegania.

 

……………………………………
/podpis rodzica/prawnego opiekuna/

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną: zagrożeniem związanym  z zarażeniem COVID- 19 wyrażam zgodę  na pomiar temperatury ciała  u mojego dziecka …………………………………          w celu szybkiego wykrywania symptomów chorobowych i ochrony przed zarażeniem innych dzieci. Pomiar temperatury będzie odbywał się cyklicznie, każdego dnia podczas przyprowadzanie dziecka do oddziału przedszkolnego, w obecności rodzica/opiekuna oraz w przypadku złego samopoczucia dziecka.

 

 

                              ………...................................................

                                                                                                             /podpis rodzica/prawnego opiekuna/

 

 

Decyzja Dyrektora

 

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu w dniu ………….. podjął decyzję o:

 • przyjęciu dziecka na zajęcia opiekuńcze od dnia                    ..………………….….……
 • nie przyjęciu dziecka na zajęcia opiekuńcze z powodu:         ……………………………
  ……………………………………………………………………………………………

 

…………………………………….……

(podpis dyrektora)